Zbierka kázni apríl 2020

21. apríl, streda 4M 28, 16-31

V prvom mesiaci, štrnásteho dňa toho mesiaca je pascha Hospodinova.“ 4M 28, 16

Biblický text uvádza termín paschy, ktorý je svätý a nemenný. Nasledujú pokyny o stravovaní, o tom ako má prebiehať slávnostné zhromaždenie. Dôležité miesto tu má obeť, ktorá je prikázaná od samotného Hospodina. Sviatok paschy nám dôkladne približuje 2M 12, kde hovorí Hospodin s Mojžišom a Áronom, v Egypte. Stalo sa to po oznámení poslednej desiatej rany. Izraelci odišli z Egypta, prešli cez Červené more suchou nohou. Udalosť im navždy pripomína pascha Hospodinova. Sviatok sprítomňuje minulosť, ale ukazuje do budúcnosti. Obeť za nás priniesol Pán Ježiš Kristus, Boží Baránok. Náš život viery sa ani dnes nezaobíde bez ustavičných obetí. My prinášame obete vždy , keď chválime Boha. Obeťou je náš kresťanský postoj, obhajoba hodnôt svetla. Uvedomme si, že v každodennom živote prekonávame všetky prekážky cez obete svojho času, svojich možností a síl. Láska bez obetí vôbec neexistuje. Pobyt Izraela v Egypte by zle skončil, ak by láska Božia nerobila divy. Rovnako aj nás večná láska chráni a vedie. Vždy pamätajme na dávne zázraky, ktoré dokázali Božiu lásku. Hriech je naše zatratenie, ale milosť nad milosť nás obetavo vykúpila.

Prosíme Hospodine, odpusť nám hriechy a požehnaj nám nehodným. Amen.

22. apríl, štvrtok _4M 29, 1 – 11

Desiateho dňa tohože siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie a budete sa kajať, nekonajte nijakú prácu.“ 4M 29, 7

Deň plesania a deň zmierenia sú sviatky dané od Hospodina. Je to vyčlenený čas na obete. Ľudia nesmú konať nijakú prácu. Ich zamestnaním musí byť oslava a uctievanie Hospodina. Deň zmierenia má dodnes v Izraeli veľký význam. Práca je zakázaná, aby sa každý viac sústredil na Božie veci. My si môžeme uvedomiť, že svojou prácou slúžime Bohu. Je to naše prekliatie, ktoré zaznamenáva Písmo zo života prvých ľudí v raji. Každá práca má svoj vhodný čas. Nesmie sa stať pre nás modlou, ktorá by bránila zbožnému životu. Každý by chcel niečo dosiahnuť, vytvoriť, zarobiť. Prvoradá je viera a prejavuje sa slávením sviatkov. Deň plesania je časom veľkej radosti, žehnania. Izraelci spomínajú na praotcov viery, Abraháma, Izáka, Jákoba. Deň zmierenia pozýva k pokániu a ľútosti nad spáchaným zlom. Krivdy sa musia oľutovať a odpustiť. Treba sa usilovať o všeobecné zmierenie. Pre nás je podobne dôležitá radosť, ktorú všetkým odporúča aj apoštol Pavol. Platí Božie zasľúbenie, čo nás má potešovať. Zmierenie sa presadzuje len v nasledovaní Pána Ježiša Krista. Drahý Bože, pomáhaj nám činiť pokánie a presadzovať zmierenie. Pomáhaj nám pri našej práci, varuj nás pred pýchou. Amen.

23 .apríl, piatok 4M 29,12-39

Pätnásteho dňa siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie, nekonajte nijakú všednú prácu a sväťte sviatok Hospodinu za sedem dní.“ 4M 29, 12

Boží ľud, Izrael, keď putoval z Egypta, býval v stánkoch. Utáborili sa na púšti a rozložili si svoje stany, aby v nich našli pokoj a odpočinok. Uprostred tábora bol rozložený nádherný svätostánok. Cesta cez púšť trvala štyridsať rokov. Taký dlhý čas ľudia bývali vo svojich stanoch. Putovanie sa skončilo až, keď vošli do zasľúbenej zeme. Sviatok stánkov bol radostným sviatkom, každý sviatok je v radosti viery. Prinášali sa predpísané obete podľa predpisu. Na čas sa postavili malé stánky, kde ľudia mohli prebývať. My rovnako putujeme cez púšť tohto sveta do Božieho zasľúbenia. Naša púť je niekedy strastiplná, ale v nádeji na dosiahnutie cieľa. Vedie nás Pán Ježiš, On je novým Mojžišom. Dáva nám stále veľa dôvodov na úprimnú radosť. V dnešnej modernej dobe si už nevieme predstaviť žiť v stane. Ak, tak len na nejakej dovolenke na pár dní pri vode. Je to síce zaujímavé, ale nepohodlné. Tu máme svoje domy, ktoré raz vymeníme za príbytky v nebi. Zaoberajme sa i dnes požehnanou budúcnosťou, ktorú nám pripravil náš Pán. Raz sa presťahujeme a na to sa pripravujme. Prosíme všemohúci Bože o Tvoju zázračnú pomoc, aby sme vedeli a mohli prísť na nebeské miesto pre spasených. Amen.

24 .apríl, sobota 4M 30

Toto sú ustanovenia, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi o právnom pomere medzi mužom a jeho ženou, medzi otcom a jeho dcérou, kým je za svojej mladosti v dome svojho otca.“ 4M 30, 17

Starozákonný právny pomer medzi mužom a jeho ženou ustanovil Hospodin. Týka sa sľubov alebo prísah. Ak muž niečo prisľúbi, berie na seba, že to splní. Pri sľube ženy je potrebný súhlas muža alebo otca. Potom žena musí svoj sľub splniť. Je tu vzájomná previazanosť a spolunáležitosť. Muž je zodpovedný za seba, za rodinu a pomáha svojej žene naplniť sľub. Žena vie, že sľubom je zaviazaná pred Hospodinom a pred svojim mužom. Muž je stálym svedkom ženinho sľubu. V dnešnej slobodnej dobe nám znejú tieto príkazy staromódne. Ľudia sa už dnes nechcú viazať pravidlami, ale radšej majú svoje rozhodnutia. Môžeme vidieť množstvo rozpadnutých vzťahov, ktoré prepiera bulvár. Muži a ženy porušujú sľuby ako na bežiacom páse. Často čo bolo včera sľúbené dnes už neplatí. Naše slovo je povážlivé a odzrkadľuje našu ľudskú povahu. Hospodin hľadí na to, ako žijeme. Vie o našich nesplnených sľuboch. Nie sme si navzájom nadradení, ale dopĺňame sa. Muž a žena majú vždy rovnakú zodpovednosť pred Hospodinom. Usilujme sa plniť sľuby, ktoré dávame Bohu i ľuďom. Hospodine, Pane, zachovaj nám poslušnosť Tvojmu menu. Amen.

25. apríl, nedeľa 4M 31

Hospodin hovoril Mojžišovi: Ty i kňaz Eleazár i náčelnici rodov zboru, istite počet toho, čo bolo zabrané, zajatých z ľudí i z dobytka, “ 4M 31, 25 – 26

Izraelci mali svojich nepriateľov, ktorými tu sú Midjánci. Poznáme ich aj z knihy Sudcov, kde prepadávali Izrael a lúpili potraviny. Hospodin je najvyšší vojenský veliteľ a vydáva príkaz k boju. On je Izrael, zápasí za svoj ľud. Každý kmeň má pripraviť mužov na výpravu proti pohanom. Ide tu o vôľu Božiu, ktorá sa musí presadiť aj medzi pohanmi. Midjánci by sami neustúpili. Napokon i dnes počujeme o vojnách, kde umierajú ľudia. Tento svet je plný nepokojov, ktoré raz prestanú. Hospodin dal pokyny, ako sa musí rozdeliť korisť. Obete z koristi sú súčasťou víťazstva. Apoštol Pavol charakterizuje život viery ako boj. Sami vieme, že denne musíme bojovať sami zo sebou, aby sme obstáli. Bojujeme na viacerých frontoch, kde používame len duchovné zbrane. Biblia charakterizuje, že je to pancier viery a prilba spasenia. Nemáme sa poddať diablovi, ale mu vzdorovať v duchovnej zbroji. Našim príkladom je Pán Ježiš, ako ticho a pokorne zvládal každú situáciu. Nesmieme vyvolávať spory, ktoré sú dôvodom pre násilie. Starý zákon dáva správu o mnohých vojnách a obetiach. Nový zákon nás informuje, že nad smrťou zvíťazil Pán Ježiš. Hospodine, pomôž, aby neochabovali naše sily na konanie dobra, ktoré je našim kresťanským poslaním. Amen.

19.4.2020, kázen , nedeľa

Jn 21, 3Šimon Peter im povedal : Idem loviť ryby. Hovoria mu : Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vystúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš.“

Bratia a sestry v Pánovi! Všetci sa denne rozhodujeme, ak chceme niečo urobiť. Naše rozhodnutia súvisia s našimi možnosťami, keď zvažujeme, čo spravíme, myslíme zároveň na našu schopnosť to urobiť. Často po našom zlyhaní príde sklamanie. Rozumom a skúsenosťami vieme veci vyhodnotiť, ale nedokážeme urobiť úspešne všetko, čo si zaumienime. Celé naše živobytie záleží na Bohu. Verím, že vykonávame svoje povolanie ako najlepšie vieme. Je to aj namáhavé a niekedy nevďačné. Sme niečomu vyučení, ale to ešte nezaručuje, že naozaj všetko vieme.

Učeníci sú dlhoroční rybári a spolu idú loviť ryby. Sú na jednej loďke a majú spoločný cieľ. Podarí sa im niečo uloviť? My to už dnes vieme, že áno. Oni to vtedy ešte nevedeli. Rybári by mohli aj dnes hovoriť, ako išli na isto a nič nechytili. Učeníci svojou prácou napĺňajú čas, keď Pán nie je s nimi. Práca je údel i požehnanie! V tú noc nič nechytili, darmo sa namáhali. Ryby sa lovili do sietí, ktoré sa ťahali za loďkou, z času na čas sa vytiahli, aby sa rybári presvedčili, či niečo chytili. V noci bol predpoklad väčšieho záberu, ale v tú noc nič nechytili. Noc sa pomaly končí a na brehu vidia stáť nejakú postavu. Zo začiatku vôbec nevedeli, že je to Pán. Na brehu stál vzkriesený Ježiš! Hoci vôbec nič neulovili, nevadí, On je zrazu s nimi. Prehovoril k nim a pýta sa, či niečo ulovili. Či majú niečo na jedenie. Je to praktická otázka, ale odhaľuje, že učeníci nemajú na jedenie vôbec nič. Siete sú celkom prázdne. Prítomnosť Pána všetko napraví. My podobne zažívame kontrasty tmy a svetla, hladu a dostatku. Vzkriesený Ježiš je na brehu, ešte Ho nespoznávajú, hoci k nim priamo volá. Na Jeho pokyn majú spustiť sieť napravo od lode. Urobili tak a ani nevládali vytiahnuť sieť pre veľké množstvo rýb. Poslúchli príkaz Spasiteľa a stal sa zázrak. Nastáva ich precitnutie a prichádza poznanie : „ To je Pán. “ Peter bol nahý a oblieka na seba svoj plášť. Vieme, že v raji Adam a Eva sa po hriechu hanbili za svoju nahotu, ktorá im pred tým nevadila. Učeník Peter je tu ako vodca učeníkov. Rozhodol, že pôjdu loviť. Ostatní ho nasledovali. Spolu s ním bol na lodi Tomáš, Natanael, Jakub a Ján, a ďalší dvaja nemenovaní učeníci. Všetci sa vrátili k pôvodnej práci, ktorú vykonávali pred svojím povolaním, ktoré počuli od Ježiša. Tu ich volá deťmi, lebo učeníci sa stali skrze Neho naozaj Božími deťmi.

V plnej sieti je celkovo 153 rýb, vtedy to bol počet všetkých známych druhov rýb v Tiberiadskom mori. Pre nás to znamená plnosť a hojnosť, tiež nastupujúcu kresťanskú misiu do celého sveta. Jedlo na brehu je úzkym spoločenstvom s Ježišom. Učeníci sú pozvaní a všetko je už pripravené. Prežili márnu noc, ale Ježiš sa im ozval. Stálo to za to, sieť je plná. Udalosť Ježišovho vzkriesenia k nám hovorí v minulých i v dnešných zázrakoch. Jeho poslúcha more predtým aj teraz. Sú tu možnosti, s ktorými sme nerátali. Nový život učeníci teraz poznávajú a prežívajú nevídaný zázrak. Pán Ježiš je s nimi a zabezpečil im dosť jedla. Zároveň sa začína nádejný deň. Poznanie Pána všetko prevýšilo a učeníci vôbec nepochybujú, že On je pri nich. Podáva im chlieb aj rybu. Tak sa zjavil svojim učeníkom tretíkrát.

Zázračný rybolov má pokračovanie v tom, že sa nanovo potvrdzuje povolanie a poslanie učeníkov. Stávajú sa rybármi ľudí. Zázrak sa uskutočnil len v kruhu učeníkov, je určený predovšetkým pre nich. Otvorili sa im oči a ešte viac spoznávajú Pána. My sme na tom rovnako a potrebujeme stále viac spoznávať Pána Ježiša. Vidíme Ho v Písme, On je našim svetlom. On nás vedie na breh spásy, hoci sme maloverní a konáme po svojom. Hľadáme úspech a blahobyt, ale ako vieme z knihy Kazateľ, všetko je márnosť. Mnohí ľudia nemajú pre mnohé starosti ani deň, ani noc. Namáhame sa, aby sme do svojich sietí ulovili naše sny a túžby. Hľadáme spôsoby a procesy rôznych úspechov. Chceme vlastniť mnohé veci a niekedy je to až do roztrhania tela. Siete sú nám primalé a úlovky mizerné. Skúsení rybári zvyknú hovoriť, že aj tak nie je možné vychytať všetky ryby. Ak pozrieme na život učeníkov, bol zložitý. Zanechali to, čo mali a vydali sa za Pánom. Nemali vlastnú strechu nad hlavou, zažívali nenávisť sveta. Nakoniec v časoch ranej cirkvi boli prenasledovaní. Tu pri zázračnom rybolove majúprekvapivú radosť. Nebolo to vždy tak. Život viery je zápas a vyžaduje si množstvo sebazapierania a obety. Na mnohé otázky nedostaneme odpoveď tu na zemi, ale až v nebi. Učme sa vo všetkom spoliehať na Pána Ježiša. Je to pre nás jediná správna cesta. Často sme ako na mori, keď nastane búrka neistoty a sklamaní. Spoznávajme vzkrieseného Ježiša v našom živote tam, kde sme.

Pán Ježiš žije a ďalej nás miluje. Nezriekol sa svojej lásky k nám! Nech sú naše oči a srdcia otvorené pre Neho. Skrze Pána sme Božími deťmi, On nás naučil, že v nebesiach máme všetci Otca. Ježiš nám podáva dary, ktoré sú vždy veľkým obdarovaním. Jeho Slovo je pre nás chlebom a rybou. To je Pán! Amen.

Modlitba

Drahý Pane, ďakujeme za možnosť ďalej Ťa poznávať. Naše sily sú obmedzené a namáhame bez väčších výsledkov. Prosíme o Tvoju láskavú pomoc vo všetkom. Daj nám to o čo sa namáhame a čo je určené pre náš osoh. Zmiluj sa nad nami, nad chorými a bezmocnými. Uč nás vidieť Tvoje kráľovstvo, ktoré nás vyslobodzuje z hlbokého mora márností. Prosíme, požehnaj nám i našim milým. Utvrdzuj našu vieru a buduj z nás svätý chrám živej viery v Teba živého Krista! Amen.

Návrat hore