Zbierka kázni maj 2020

3.5.2020, nedeľa, kázeň

Lk 15, 3 – 4 „ Vtedy povedal im toto podobenstvo: Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, dokiaľ ju nenájde? “

Bratia a sestry, milí zbožní čitatelia! Pán Ježiš často učil v podobenstvách, ktoré čerpali z bežného života ľudí. Podobenstvo o stratenej ovci je obrazom Božej lásky, ktorá je najkrajšia, najlepšia a najväčšia. Mnohí počúvali Pána Ježiša, aby sa poučili a našli Božie kráľovstvo. Stratení a zablúdení sú nájdení a pripojení k stádu, spoločenstvu zachránených. Hoci sme hriešni a bezvýznamní, Pán Ježiš dal za nás svoj život. Uvedomme si to aj dnes, napríklad, keď čítame tieto riadky.

Podobenstvo o stratenej ovci prináša radosť z nájdenia čo i len jednej stratenej ovečky. My tiež z času na čas počítame straty, patria k životu, k podnikaniu či k našim plánom. Určite sa nám už stalo, že sme niečo užitočné alebo pamätné stratili. Hľadali sme, prehľadali každý kút, ale darmo. Zodpovedný pastier ide hľadať stratenú ovečku. Ostatné nechá lebo mu veľmi záleží aj na tej jednej jedinej. Našiel ju, vyložil si ju na plecia a spokojný, radostný sa vracia späť. Pastier je starostlivý, dôsledný, poctivý a poriadny. Rovnako sa stará o všetky zverené ovce. Ani jednu nechce nechať zahynúť. Za všetky rovnako zodpovedá a má ich rád. Po nájdení ovečky nasleduje oslava tejto udalosti, na ktorú sú pozvaní priatelia a susedia. Pastier, hostiteľ, oznamuje všetkým : „ Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu.“ Spoločne sa prežíva radosť i starosť. Navzájom a v dôvere sa tu vytvorilo spoločenstvo porozumenia založené na pochopení a prijatí.

Môžeme si z toho zobrať ponaučenie aj pre náš zborový život, len keď spolu zdieľame radosť i starosť, má to zmysel. Napríklad musím zdôrazniť i to, čo povedal apoštol Pavol, aby sme sa stále radovali. Viera je ako bezbrehá radosť, ktorá sa vylieva zo srdca. V zhromaždení sa potešia smutní, zarmútení nájdu pokoj a odvahu, nerozhodní riešenia a slabí silu. Skúšaní si nájdu nádej a nepouční múdrosť. Pastier sa delí so svojou radosťou, lebo je veľmi veľká.

Poučenie z podobenstva o stratenej ovci má pre nás jasný a prítomný odkaz : „ Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia.“

Pán Ježiš hovorí, že v nebi je radosť nad každým jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Brat a sestra, ruku na srdce, činíme pokánie? Samotné pokánie znamená zásadné odvrátenie sa od zlých ciest. Sme vôbec toho schopní? Dokážeme sa obrátiť o stoosemdesiat stupňov a žiť nový život? Je to pre nás veľmi ťažké. Z podobenstva vieme, že sme videní, ako žijeme, či v pokání alebo v zajatí vlastnej spravodlivosti. Nebo nás vidí a neukryjeme nič zo svojho života. Dokonca, my nehodní hriešnici, sme zachraňovaní Pánom Ježišom. Usilujme sa teda tak žiť, aby bola z nás v nebi aspoň aká taká radosť. Nebo znamená nebeského Otca, Božiu nekonečnú slávu Trojjediného, myriady anjelov. Tam je radosť zo záchrany človeka, ktorý s pokáním uznáva Pána Ježiša za svojho dobrého pastiera.

Sestry a bratia, nepremeškajme žiadnu príležitosť na hoci malé pokánie. Učme sa chovať v srdci dôveru v Pána, aj keď sami sebe spôsobujeme zatratenie, alebo, keď sme už celkom stratení vo víre času tohto sveta. Obráťme sa s dôverou k nášmu záchrancovi, Pánovi Ježišovi. Vyžaduje sa a očakáva sa naša iniciatíva, náš postoj. Máme stále dosť a dosť príležitosti dokazovať vernosť a poslušnosť Pastierovi pastierov. Pozdvihnime svoje hlavy v ústrety našej spáse. On prichádza, aby hľadal a spasil, čo zahynulo. Kto vôbec nečiní pokánie, je stratený. Kto áno, našiel sa. Ľudsky by sme mohli ľahkovážne povedať, čo znamená jedna ovca. Stratila sa a koniec. Boží pohľad je, že sa nemusí stratiť ani jedna. Potom je radosť v nebi, tam je len radosť, ktorú opísať teraz ešte nevieme. Ak tam chceme mať účasť, bojujme o to celým srdcom. Hriešnik v zotročení hriechom sa nedokáže skutočne radovať, ale cesta je otvorená i dnes.

Celé podobenstvo o stratenej ovci nám hovorí o Pánovi. Približuje Jeho činnosť, ktorú všeobecne nazývame spásou. On je Pastier, ktorý sa stará o zverený ľud. Pastier je veľkolepý biblický obraz Božích dejín spásy. Spomeniem pastierov praotcov viery, Mojžiša či kráľa Dávida. Spomínaný Dávid výzbrojou pastiera porazil obávaného Goliáša. Pastier sa stal kráľom a dodnes tvorí taký predobraz Pána Ježiša. Každý dobrý pastier má veľa povinností, keď sa má komplexne postarať o zverené stádo. Často nehľadí na seba, ale prednejšie sú mu ovce. Z Písma poznáme známy a krásny dvadsiaty tretí žalm, kde Hospodin je pastierom Izraela. Pán Ježiš je naším verným pastierom, Jeho hlas chceme vždy počúvať. On nás pozná po mene, čo vieme z evanjelia.

Podobenstvo si spodobnime pre náš súčasný život, keď sa cítime sami alebo stratení. Uvažujeme niekoľkokrát za deň, či nás niekto hľadá. Rozmýšľame, či niekomu na nás záleží a či je niekto ochotný priniesť za nás nejakú obeť. Môžeme sa kedykoľvek stratiť a zájsť do slepej uličky. Pasce života sú i také, že sa z nich horko ťažko vyhrabeme. Celý deň je plný zápasov a márnych snáh. Pri hľadaní východísk nezabúdajme na nášho dobrého pastiera. Nič nie je také, čo by nám prekazilo večný život, ak máme vieru a oddanosť k Pánovi. Posilňujeme sa tým, že sme hľadaní. Učme sa láske, ktorá zachraňuje hriešnikov. Nepodliehajme klamstvám pokušiteľa, ale trvajme na láske nášho Pastiera duší. Nech nás všetkých vedie Pane Tvoja moc najmocnejšia a Tvoja najláskavejšia láska. Pomôž nám túžiť po pravom pokání. Amen.

Modlitba

Milostivý Pane Ježišu! Chválime Ťa, že sa mocne staráš o stratených a zablúdených na cestách tohto sveta. Prišiel si hľadať a zachrániť nás biednych. Sami sa nevieme nájsť a vyslobodiť sa, ale Ty môžeš všetko. Prosíme, Pane, o Tvoju láskavosť pre každý jeden okamih nášho nehodného života. Zľutuj sa nad nami, keď pochybujeme a skoro sa dostávame do beznádeje. Odpusť našu neochotu k pokániu. Odpusť nám, že si myslíme o sebe viac, ako treba. Považujeme sa za spravodlivých a nevinných. Prestávame vidieť svoj hriech a mizne nám nutnosť činiť pokánie. Drahý Pane, prosíme o odpustenie všetkých našich hriechov. Daj nám úľavu od ťarchy, ktorú nesieme a posilni nás na tele i na duši.

Ty počuješ, keď voláme o pomoc a poznáš každého po mene. Aj my chceme rozoznávať a počúvať Tvoj hlas. Chceme Ťa verne nasledovať, lebo tak dôjdeme do cieľa cieľov. Nebudeme nasledovať vlkov v ovčom rúchu, ale len za Tebou chceme vždy ísť. Pane daj nám stratenú radosť a upevni nás v pokoji. Spoj nás láskou a dôverou v Teba do jedného požehnaného ovčinca.

Vypočuj, Pane, volanie z hlbín a skloň sa k nám, aby prepukla večná radosť v našom srdci, v našej duši. Pomôž našej nedôvere odísť a nech príde blaho, ktoré Ty ponúkaš. Chvála Ti, večný a dobrotivý! Sláva Ti, obetavý a milujúci! Amen.

Návrat hore